Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implant zęba
Październik 28, 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą formę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.